^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ: μια λέξη για το σήμερα και το αύριο

Στα πλαίσια του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και σε συνέχεια της ανακοίνωσης με θέμα  "Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, 2023" αρ. πρωτ. :ΦΣΕ 65/94995/Η1, oι σύμβουλοι σχολικής ζωής, κος Κολιοπάνος Χρήστος, ΠΕ.02  κα Κοντογεώργου Ιωάννα, ΠΕ.06. επέλεξαν να υλοποιήσουν παρεμβατική δράση με σκοπό να μυήσουν το μαθητικό δυναμικό στην κουλτούρα ενός σχολείου που εστιάζει στην αλληλεγγύη, στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών του "άλλου" και στο σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η ενδυνάμωση όλων των παραπάνω αποτελεί σημαντικό μέλημα του πνευματικού κεφαλαίου της σχολικής μας κοινότητας.

Οι δυο προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί αφιέρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο για να εμφυσήσουν αυτές τις αρχές στους μαθητές / μαθήτριες του σχολείου. Είναι σαφές ότι η δομή και η λειτουργία του σχολείου στοχεύουν στην υλοποίηση διδακτικών στόχων μέσα στην εποχή της διαρκούς αμφισβήτησης των δεδομένων. Ο εκπαιδευτικός έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ευχάριστου περιβάλλοντος στη τάξη, τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και την παρακίνηση των μαθητών  προς κάποιες επιθυμητές δραστηριότητες καθώς και την αυξημένη ενσυναίσθηση  ως προς την αναγνώριση της επιθυμητής και της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.  Η ενεργητική ακρόαση του εκπαιδευτικού, σε θετικό κλίμα ισότητας και κατανόησης που έχει διαμορφώσει, μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία μέσα στη τάξη  .

Ως παιδαγωγοί κρίνουμε ότι  η συμμετοχή των μαθητών /μαθητριών στη διαμόρφωση του πλαισίου αλληλεπίδρασης με υποχρεώσεις από όλους τους συμμετέχοντες κρίνεται αναγκαία. Η συμβολική αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών / μαθητριών κατά τη θέσπιση των κανόνων  και κυρώσεων μέσα στο πλαίσιο της τάξης είναι σημαντικό να έχει κατακτηθεί  μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Οι κανόνες πρέπει να έχουν μια κατανοητή ερμηνεία ,ώστε η εφαρμογή τους να είναι δικαιολογημένη και να έχουν ως σκοπό την ενσυναίσθηση δηλαδή την αποδοχή του "άλλου".

 Ενσυναίσθηση: μαθαίνω να αποδέχομαι τον «άλλον» και υποστηρίζω τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων  των συνανθρώπων μου στη σχολική κοινότητα και ολόκληρη την κοινωνία.

  Empathy: I learn to accept the other and support the individual and social rights  of all our fellow human beings in the school community and society as a whole.

  Empathie: j’ apprends  à accepter l’ «autre» et supporter les droits individuels et sociaux de tous les êtres humains dans la communauté scolaire  et la sociétéentière.  

Σχετικό απόφθεγμα :

Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’αυτό μένειν“, που σημαίνει  όλα μεταβάλλονται, τίποτα δεν είναι σταθερό. ΗράκλειτοςοΕφέσιος (535- 475 π.Χ.)

 Everything changes, nothing is fixed. Heraclitus of Ephesus (535- 475 BC)

Tout se transforme rien ne reste stable.Héraclite les Éphésiens (535- 475 av. J.-C.)

RizVN Login