^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Το Νέο Λύκειο και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές

Δυο σημαντικές ενημερωτικές ημερίδες για το Νέο Λύκειο και τις αλλαγές που δρομολογούνται, διοργάνωσαν, από κοινού με το ΚΕΣΥΠ Δ/Βάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι, οι αντίστοιχες Ενώσεις Συλλόγων Γονέων. Οι εκδηλώσεις έγιναν με την συμμετοχή γονέων και μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και η ενημέρωση περιλάμβανε, εκτός από τις εφαρμοζόμενες αλλαγές, τα προγράμματα σπουδών και τις νέες διαδικασίες πρόσβασης των μαθητών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το νέο Νόμο του υπουργείου Παιδείας.

 

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στο 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων και στο Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου αντίστοιχα και βασικός ομιλητής ήταν ο υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ, καθηγητής Ευάγγελος Θεολογής. Ο ίδιος, εξάλλου, έχει και απευθείας επαφή με τους μαθητές, στις κατ΄ ιδίαν επισκέψεις του σε Λύκεια της περιοχής, όπου σε συνεργασία με διευθυντές και καθηγητές, διοργανώνονται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ενώ ανακοίνωσε ότι μέσα στον μήνα θα ενημερωθούν αναλυτικά και οι μαθητές των Γυμνασίων.

Εκτός από την ενημέρωση ο κ. Θεολογής απάντησε και στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων, χαρακτήρισε κάθε αρχή και δύσκολη, προέτρεψε ωστόσο τους γονείς να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενόψει της διαδικασία για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Τα σημαντικότερα στοιχεία που αναφέρθηκαν ήταν τα εξής :

Α' Λυκείου

Στην Α' Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 9 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 33 ωρών την εβδομάδα, θα κάνουν 2 ώρες ερευνητικές εργασίες (projects) και θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής: Εφαρμογές Πληροφορικής, Τεχνολογία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Έκφραση-Πολιτισμός, Ευρωπαϊκός Πολιτισμός. Οι γραπτε?ς προαγωγικε?ς εξετα?σεις στην Α ? τα?ξη του Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου θα διεξα?γονται ενδοσχολικα? και θα περιλαμβα?νουν ο?λα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτο?ς των μαθημα?των της Ερευνητικη?ς Εργασι?ας και της Φυσικη?ς Αγωγη?ς.

Τα θε?ματα για ο?λα τα τμη?ματα του ι?διου σχολει?ου θα ορι?ζονται ως εξη?ς: α) Κατα? ποσοστο? 50%, με κλη?ρωση, απο? τρα?πεζα θεμα?των διαβαθμισμε?νης δυσκολι?ας. β) Κατα? ποσοστο? 50%, απο? τον διδα?σκοντα η? τους διδα?σκοντες. Τα γραπτα? διορθω?νονται απο? τον οικει?ο διδα?σκοντα. Ο Μ.Ο. της προφορικη?ς βαθμολογι?ας των τετραμη?νων και της γραπτη?ς εξέτασης θα είναι ο Γενικο?ς βαθμο?ς προαγωγη?ς απο? την Α ? Τα?ξη.

Β' Λυκείου

Στη Β' Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 10 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, και θα παρακολουθούν μία απ' τις δύο ομάδες προσανατολισμού συνολικής διάρκειας 5 ωρών την εβδομάδα. Ομάδες προσανατολισμού ονομάζονται οι μέχρι πρότινος κατευθύνσεις και στη Β' Λυκείου θα είναι δύο: Ανθρωπιστικές Σπουδές και Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Σπουδών.

Οι γραπτε?ς προαγωγικε?ς εξετα?σεις στην Β ? τα?ξη του Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου θα διεξα?γονται ενδοσχολικα? και θα περιλαμβα?νουν ο?λα τα διδασκο?μενα μαθη?ματα εκτο?ς των μαθημα?των της Ερευνητικη?ς Εργασι?ας και της Φυσικη?ς Αγωγη?ς. Τα θε?ματα για ο?λα τα τμη?ματα του ι?διου σχολει?ου θα ορι?ζονται ως εξη?ς: α) Κατα? ποσοστο? 50%, με κλη?ρωση, απο? τρα?πεζα θεμα?των διαβαθμισμε?νης δυσκολι?ας. β) Κατα? ποσοστο? 50%, απο? τον διδα?σκοντα η? τους διδα?σκοντες. Τα γραπτα? διορθω?νονται απο? τον οικει?ο διδα?σκοντα. Ο Μ.Ο. της προφορικη?ς βαθμολογι?ας των τετραμη?νων και της γραπτη?ς εξέτασης θα είναι ο Γενικο?ς βαθμο?ς προαγωγη?ς απο? την Β ? Τα?ξη.

Γ' Λυκείου

Στην Γ' Λυκείου τα μαθήματα γενικής παιδείας μειώνονται σε 5 και οι μαθητές παράλληλα με αυτά παρακολουθούν μία εκ των τριών ομάδων προσανατολισμού: Ανθρωπιστικές Σπουδές, Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Σπουδών, Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών- Παιδαγωγικών Σπουδών.

Οι μαθητε?ς της Γ ? Τα?ξης με την ε?ναρξη του σχολικου? ε?τους και ο?χι αργο?τερα της 20η?ς Σεπτεμβρι?ου επιβεβαιω?νουν οριστικα? την Αρχικη? Δη?λωση Ομα?δας Μαθημα?των Προσανατολισμου?, που ε?χουν υποβα?λει στη σχολικη? τους μονα?δα προ της λη?ξης του προηγου?μενου διδακτικου? ε?τους. Δηλαδή ποια από τις τρεις παραπάνω ομάδες προσανατολισμού επιλέγουν να παρακολουθήσουν.

Οι γραπτε?ς απολυτη?ριες εξετα?σεις στη Γ ? Τα?ξη του Γενικου? Λυκει?ου διεξα?γονται ενδοσχολικα? και περιλαμβα?νουν τα εξής μαθη?ματα: ? Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Λογοτεχνι?α, ? Εισαγωγή στις Αρχε?ς της Επιστη?μης των Η/Υ ? Θρησκευτικά, ? Ιστορία ? Ξένη Γλώσσα και τρι?α απο? τα μαθη?ματα της επιλεχθει?σας ομα?δας προσανατολισμου?, σε θε?ματα που ει?ναι κοινα? για ο?λα τα τμη?ματα του ι?διου σχολει?ου και ορι?ζονται ως εξη?ς: α) κατα? ποσοστο? 50%, με κλη?ρωση απο? τρα?πεζα θεμα?των διαβαθμισμε?νης δυσκολι?ας και β) κατα? ποσοστο? 50%, απο? τον διδα?σκοντα η? τους διδα?σκοντες. Τα γραπτα? διορθω?νονται απο? τον οικει?ο διδα?σκοντα. Ο Μ.Ο. της προφορικη?ς βαθμολογι?ας των τετραμη?νων και της γραπτη?ς εξέτασης θα είναι ο Γενικο?ς βαθμο?ς απόλυσης απο? την Γ ? Τα?ξη.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Έφοσον ο μαθητής επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξα?γονται στο τέλος Ιουνίου μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο: Τέσσερα θα είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για κάθε επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης, τα οποία έχουν ως εξής:

1ο πεδίο: Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λατινικά.

2ο πεδίο: Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία , Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.

3ο πεδίο: Επιστήμες υγείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία , Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

4ο πεδίο: Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

5ο πεδίο: Παιδαγωγικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών.

Οι εξετα?σεις για την εισαγωγη? στην τριτοβα?θμια εκπαι?δευση διεξα?γονται, μετα? την απο?λυση του μαθητη? απο? το Λυ?κειο, σε πανελλαδικο? επι?πεδο με θε?ματα απο? την εξεταστε?α υ?λη της τα?ξης αυτη?ς που προκυ?πτουν: α) κατα? ποσοστο? 50%, με κλη?ρωση απο? τρα?πεζα θεμα?των διαβαθμισμε?νης δυσκολι?ας και β) κατα? ποσοστο? 50%, απο? κεντρικη? επιτροπη? εξετα?σεων.

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: http://www.doxthi.gr/

RizVN Login