^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Αλλαγές από το Δη?οτικό έως το Λύκειο

Αλλαγές από το Δη?οτικό ?έχρι και το Λύκειο τη φετινή χρονιά επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.Αλλαγές θα γίνουν και στη δο?ή της εκπαίδευσης καθώς στο στελεχιακό δυνα?ικό της. Παράλληλα τουπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στον διορισ?ό περίπου 2.000 ?όνι?ων εκπαιδευτικών. Από τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρ?οστούν νέα αναλυτικά προγρά??ατα σπουδών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Η αρχή θα γίνειπιλοτικά σε 110 - 130 Δη?οτικά καιΓυ?νάσια τον Σεπτέ?βριο του 2011 και τη σχολική χρονιά 2012-13 θα γενικευτούν σε όλα τα σχολεία. Οιαλλαγές αυτές θα αφορούν νέους τρόπους διδασκαλίας και χειρισ?ού της διδακτέας ύλης, ενώ δεν προβλέπονται νέα βιβλία. Παράλληλα, πριν από το τέλος Μαρτίου το υπουργείο Παιδείας ανα?ένεταινα ανακοινώσει νέο ωρολόγιο πρόγρα??α για τηνΑ΄ τάξητου Λυκείου, το οποίο θα εφαρ?οστεί τη νέα χρονιά 2011-12.

Στο νέο αυτό πρόγρα??α, όσον αφορά τα ?αθή?ατα και την ωρολόγια κατανο?ή τους,δεν θα υπάρχουν ση?αντικές διαφορέςσε σχέση ?ε ό,τι ισχύει ?έχρι σή?ερα, ενώ το ?άθη?α της Ιστορίας θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους ?αθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου.

Πρόσβαση σε ΑΕΙ ΤΕΙ. Για τις Β΄ και Γ΄ Λυκείου το νέο ωρολόγιο πρόγρα??α ?ε τις επιλογές ?αθη?άτων θα ανακοινωθεί αργότερα, πιθανόν στο τέλος του α΄ εξα?ήνου του 2011. Το υπουργείο Παιδείαςεπεξεργάζεται διάφορα σενάρια όσον αφορά την κατανο?ή των?αθη?άτων και την ανάπτυξη των επιλογών ?αθη?άτων από τους ?αθητές, καθώς οι δυο αυτές τάξεις θα συνδέονται ά?εσα ?ε την πρόσβαση στις Ανώτατες Σχολές. Στο ση?είο αυτό υπάρχουν ακό?η διαφορετικές προσεγγίσεις π.χ. όσον αφορά την «τύχη» της διδασκαλίας του ?αθή?ατος της Πληροφορικής, ενώ υπάρχει ?ια συ?φωνία να συνδέονται τα προς επιλογή ?αθή?ατα αποκλειστικά ?ε τη Δέσ?η των γνωστικών αντικει?ένων των σχολών στις οποίες θα κατευθύνεται ο υποψήφιος.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστή?ια είναι τα παρακάτω:

  • Στη διάρκεια της φοίτησής του στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου ο υποψήφιος θα παρακολουθεί ?ικρό αριθ?ό υποχρεωτικών ?αθη?άτων, ?αθή?ατα επιλογής και δραστηριότητες που θα τον οδηγούν στην ο?άδα σχολών της επιλογής του.
  • Οι σχολές θα καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας στα ?αθή?ατα.
  • Στο τέλος του Λυκείου οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις σε τέσσερα ?αθή?ατα πουέχουν προεπιλέξει και στην τελικήεπίδοση θα συνυπολογίζεται η συνολική αξιολόγησή τους στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου. Η είσοδος των υποψηφίων θα γίνεται σε σχολές (π.χ Σχολή Θετικών Επιστη?ών Αθήνας, Θεσσαλονίκης κ.λπ.) ή σε πανεπιστή?ια (π.χ. Πάντειο Πανεπιστή?ιο).Η τελική κατάταξή τους σε πανεπιστη?ιακά τ?ή?ατα ή τ?ή?ατα ΤΕΙ θα γίνεται έπειτα από αξιολογικές διαδικασίες (εξετάσεις) στη διάρκεια του Α΄ έτους σπουδών.

Το σύστη?α αυτό θα εφαρ?οστεί για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-2014, δηλαδή θα αφορά τους ?αθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το επό?ενο σχολικό έτος 2011-2012.

Διορισμοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
. Τη νέα χρονιά θα διοριστούν λιγότεροι ?όνι?οι εκπαιδευτικοί σε σχέση ?ε την προηγού?ενη χρονιά (πέρυσι ως γνωστόν διορίστηκαν περίπου 2.800 ?όνι?οιεκπαιδευτικοί). Το υπουργείο Παιδείας θα ?πορεί να ανακοινώσει τον συγκεκρι?ένο αριθ?ό τον Ιούνιο, όταν θα γνωρίζει τον αριθ?ό των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, καθώς θα ισχύσει η αναλογία 1 προς 5 (σε κάθε 5 που φεύγουν θα διορίζεται 1).

Σύ?φωνα ?ε πληροφορίες, τηνέα σχολική χρονιά θα προσληφθούν λιγότεροι από 2.000 ?όνι?οι εκπαιδευτικοί και ?έσα σε αυτούς υπολογίζονται και οιεπιτυχόντες και διοριστέοι του επικεί?ενου διαγωνισ?ού Ειδικής Αγωγής.

Σύ?φωνα ?ε την υφυπουργό Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι να «τελειώνει» ?ε τις εκκρε?ότητες που υπάρχουν όσον αφορά τους διορισ?ούς των διάφορων κατηγοριών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ,κατηγορία 40% κ.λπ.), ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν οι διορισ?οί του 2011 θα συ?περιλάβουν τον συνολικό αριθ?ό των εκπαιδευτικών τους οποίους το υπουργείο οφείλει να διορίσει.

Κρίσεις Διευθυντών. Φέτος δεν θα γίνουν νέες κρίσεις Προϊστά?ενων ?ιευθύνσεων και Γραφείων, ενώ αντίθετα θα γίνουν κρίσεις - επιλογές σχολικών συ?βούλων. Σε πρώτη φάση δεν θα γίνεται αναφορά σε περιοχές, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές στη δο?ή (θα καταργηθούνΓραφεία Α/βάθ?ιας και Β/βάθ?ιας Εκπαίδευσης και θα δη?ιουργηθούνπερισσότερες?ιευθύνσεις σε ?εγάλους νο?ούς καθώς και στο Λεκανοπέδιο και στον Ν. Θεσσαλονίκης).

Παράλληλα το επό?ενο χρονικό διάστη?α και οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα θαπροκηρυχθούν περίπου 10.000 θέσεις διευθυντών σχολικών ?ονάδων Α/βάθ?ιας και Β/ βάθ?ιας εκπαίδευσης.

Το υπουργείο θα ανακοινώσει τα σχετικά ?ετά τα ?έσα Μαρτίου, όταν θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο ?ε τις καταργήσεις -συνενώσεις -ιδρύσεις σχολικών ?ονάδων. Οι τελευταίες συγκεντρώνουν τη δικαιολογη?ένη αγανάκτηση εκπαιδευτικών και γονιών καθώς φαίνεται ότι το υπουργείο προσανατολίζεται να συγχωνεύσει ή να καταργήσει, σε πρώτη φάση,πάνω από 300 σχολεία πανελλαδικά.

Διαγώνισμος εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ). Για τον γενικό διαγωνισ?ό των εκπαιδευτικών το υπουργείο Παιδείας ακό?η δεν έχει καταλήξει όσοναφορά τονχρόνο διεξαγωγής του. Σύ?φωνα ?ε την υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου, η πρόθεση του υπουργείου είναι να πραγ?ατοποιηθεί ο διαγωνισ?ός ?έσα στο 2012,ωστόσο τόσο η η?ερο?ηνία όσοκαι οι νέοι όροι διεξαγωγής του διαγωνισ?ούθα συγκεκρι?ενοποιηθούν στα τέλη του α΄ εξα?ήνου του 2011.

?εν θα υπάρχει στην προκήρυξη συγκεκρι?ένος αριθ?ός προσφερό?ενων θέσεων εκπαιδευτικών, ωστόσο είναι φανερό ότιο αριθ?ός των προσφερό?ενων θέσεωνκαι των ειδικοτήτων θα εξαρτηθεί από τον αριθ?ό των εκπαιδευτικών που θα κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης καθώς και από τις εξελίξεις σε σχέση ?ε τις καταργήσεις - συνενώσεις - ιδρύσεις σχολείων.

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΤΑΝΕΑ

RizVN Login